Organizare concurs post profesor Limba germană

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.6, „Iacob Mureșianu”, Brașov, cu sediul în Brașov,

B-dul. Eroilor, Nr.29A-31, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următorului post didactic:

Limba germană (nivel gimnazial) – post vacant (viabilitate 1 an).

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:

1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 16.10.2023 – 17.10.2023, între orele 9.00-13.00

2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probei de concurs – 18.10.2023

3. Desfășurarea probei scrise – 19.10.2023 – ora 13.00 la sediul Școlii Gimnaziale Nr.6, Iacob Mureșianu, Brașov, B-dul.Eroilor, Nr.29A-31

4. Afișarea rezultatelor – 20.10.2023

5. Depunerea contestațiilor – 23.10.2023 între orele 9.00-13.00

6. Afișarea rezultatelor finale în urma contestațiilor – 24.10.2020

Candidatul la concurs anexează la cererea de înscriere în ordine, următoarele acte doveditoare:

1)Copii de pe actele de studii, foaia matricolă și certificat profesional (ultimul pentru absolvenții liceului pedagogic). Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul şcolar anterior sau în anul şcolar curent vor prezenta copia adeverinței de la instituția de învățământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății/școlii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice;

3) Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);

4) Copia Deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul);

5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

 6) Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul);

7) Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;

8) Avizul medical din care să rezulte că este apt(ă) pentru a preda în învățământ;

9) Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS ESTE CEA PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE.

Concursul se va desfășura conform prevederilor METODOLOGIEI – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024 aprobată prin OM 6218/ 9 nov. 2022, cu modificările și completările ulterioare și conform prevederilor METODOLOGIEI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT aprobată prin OM nr. 4959/02.09.2013 cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR,

Prof. Moldovan Simona

 

Tags:

loading
×