C.E.A.C

FUNCȚIONAREA C.E.A.C

În scopul aigurării unei educații de calitate, la nivelul școlii funcționează Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (C.E.A.C). Organizarea și funcționarea acestei comisii se face respectând etapele descrise mai v22, după ce organizația furnizoare de educație elaborează și adoptă strategia și regulamentul de funcționare ale comisiei.

1. Înființare

a). Baza legală: art. 11 și 12 din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/ 12.07. 2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare.
b). Etape:
• Consiliul de administrație:
– stabilește perioada de alegere a membrilor comisiei din rândul cadrelor didactice;
– comunică criteriile de selecție stabilite prin Regulament
– analizează propunerile și autopropunerile venite din partea cadrelor didactice;
– realizează cadrul formal de alegere a acestora prin vot secret (consiliul profesoral)
– solicită partenerilor implicate desemnarea membrilor acestora, în termenul stabilit ( asociația părinților din școală, consiliul local, sindicatul reprezentativ)
• Directorul unității:
– emite decizia de înființare a Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității din școală
c). Componența:
– 1-3 reprezentanți ai corpului profesoral, aleși prin vot secret de consiliul profesoral
– un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta
– un reprezentant al părinților
– un reprezentant al consiliului local
Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizației sau de un coordonator desemnat de acesta.
În anul școlar 2011-2012 componența C.E.A.C. este următoarea:
• Inst.PIROS LAURA – Coordonator
• Prof. IONESCU ROXANA – Membru
• Prof. MARINA ADELA – Membru
• Prof. DIMA LAURA  – Membru
• Prof. MOLDOVAN SIMONA – Reprezentant al sindicatului
• VECERDI CRISTINA – Reprezentantul părinților
• MUNTEANU CRISTINA – Reprezentantul Consiliului Local

2. Atribuții:

– coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea școlii, conform domeniilor și criteriilor prevăzute la art.10
– elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în școală. Raportul este adus la cunoștința beneficiarilor prin afișare sau publicare.
– formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației

3. Instrumente:

– fișe și alte instrumente de evaluare, declarații de intenții ale comisiilor de specialitate din școală, chestionare, ghiduri pentru interviuri, ghiduri de observație, rapoarte scrise, diferite fișe de apreciere, plan operational, fișă de analiză a documentelor școlii, proceduri, etc.

4. Metode de culegere a datelor:

– observarea, ancheta, analiza documentelor.

loading
×