CATEGORY / Școala noastră

Informare

Procedura operațională privind informarea și preluarea din cadrul unității de învățământ de către părinții/reprezentanții legali a elevilor cu probleme de sănătate sau depistați cu probleme medicale acute/urgente în perioada cursurilor școlare poate fi descărcată de aici.

ROF 2023-2024

Regulamentul de organizare și funcționare pentru anul școlar 2023-2024 poate fi descărcat de aici.

Regulamentul conține 11 capitole și anexe, după cum urmează:

CAPITOLUL I – PROGRAMUL ŞCOLAR
CAPITOLUL II – FORMAŢIUNILE DE STUDIU
CAPITOLUL III – CONDUCEREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

CAPITOLUL IV – TIPUL ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE
CAPITOLUL V – PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

CAPITOLUL VI – ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE CADRELOR DIDACTICE

CAPITOLUL VII – PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC

CAPITOLUL VIII – BENEFICIARII PRIMARI ȘI SECUNDARI AI EDUCAŢIEI

CAPITOLUL IX – ŞCOALA ȘI COMUNITATEA. PARTENERIATE/PROTOCOALE ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ȘI ALŢI PARTENERI EDUCAŢIONALI
CAPITOLUL X – EVALUAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

CAPITOLUL XI – DISPOZIŢII FINALE

ANEXE

Transparența veniturilor salariale – septembrie 2023

Transparența veniturilor salariale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la 30.09.2023. Documentul poate fi descărcat de aici.

Organizare concurs post profesor Limba germană

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.6, „Iacob Mureșianu”, Brașov, cu sediul în Brașov,

B-dul. Eroilor, Nr.29A-31, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următorului post didactic:

Limba germană (nivel gimnazial) – post vacant (viabilitate 1 an).

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:

1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 16.10.2023 – 17.10.2023, între orele 9.00-13.00

2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probei de concurs – 18.10.2023

3. Desfășurarea probei scrise – 19.10.2023 – ora 13.00 la sediul Școlii Gimnaziale Nr.6, Iacob Mureșianu, Brașov, B-dul.Eroilor, Nr.29A-31

4. Afișarea rezultatelor – 20.10.2023

5. Depunerea contestațiilor – 23.10.2023 între orele 9.00-13.00

6. Afișarea rezultatelor finale în urma contestațiilor – 24.10.2020

Candidatul la concurs anexează la cererea de înscriere în ordine, următoarele acte doveditoare:

1)Copii de pe actele de studii, foaia matricolă și certificat profesional (ultimul pentru absolvenții liceului pedagogic). Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul şcolar anterior sau în anul şcolar curent vor prezenta copia adeverinței de la instituția de învățământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății/școlii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice;

3) Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);

4) Copia Deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul);

5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

 6) Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul);

7) Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;

8) Avizul medical din care să rezulte că este apt(ă) pentru a preda în învățământ;

9) Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS ESTE CEA PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE.

Concursul se va desfășura conform prevederilor METODOLOGIEI – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024 aprobată prin OM 6218/ 9 nov. 2022, cu modificările și completările ulterioare și conform prevederilor METODOLOGIEI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT aprobată prin OM nr. 4959/02.09.2013 cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR,

Prof. Moldovan Simona

Orar an școlar 2023-2024

Orarele claselor primare și gimnaziale, valabile în anul școlar 2023-2024, pot fi descărcate de aici.

Învățători și diriginți – an școlar 2023-2024

Director: prof. Moldovan Simona

Director adjunct: prof. Voina Raluca

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR:

Clasa pregătitoare A – prof. înv. primar Dima Laura

Clasa pregătitoare B – prof. înv. primar Luca Lucia

Clasa pregătitoare C – prof. înv. primar Zuba Maria

Clasa I A – prof. înv. primar Lazăr Mariana

Clasa I B – prof. înv. primar Vasîi Cosmina

Clasa I C – prof. înv. primar Vasilică Delia

(mai mult…)

Deschiderea festivă a anului școlar 2023-2024

Dragi copii, stimați părinți,

Luni, 11 septembrie 2023, începem un an școlar pe care ni-l dorim plin de reușite și de experiențe minunate trăite împreună.

Festivitatea de deschidere a noului an școlar pentru elevii din ciclul primar va avea loc la ora 8.30, în corpul A (B-dul Eroilor nr. 29 A-31), iar  pentru cei de gimnaziu, la ora 12.00, în corpul B (strada Aurel Vlaicu nr. 26 b).

Vă așteptăm cu drag!

Anunț transfer

Vă anunțăm că pentru anul scolar 2023-2024 nu mai sunt locuri disponibile la clasele primare și gimnaziale.

Transfer elevi pentru anul școlar 2023-2024

În perioada vacanței de vară cererile de transfer de la alte unități școlare la Școala gimnazială nr.6, ”Iacob Mureșianu”, Brașov vor fi primite în următoarele perioade:

03– 07. 07. 2023
16- 25. 08. 2023

Dosarul trebuie să conțină:

-Cerere de mână semnată de ambii părinți. Dacă părinții sunt divorțați, cererea de transfer va fi însoțită de hotărârea judecătorească privind modul de exercitare a autorității părintești (pe cerere se va specifica motivul pentru care se solicită transferul și datele de contact ale părinților)
-Certificat de naștere al elevului (copie)
-Actele de identitate ale părinților (copie)
-Carnetul de elev / Raportul de evaluare pentru clasa pregătitoare (copie)
-Copie după sentința de divorț (dacă este cazul)
-Alte documente, în situații speciale

Dosarul se preia numai în cazul în care conține toate documentele prevăzute și va fi depus, conform calendarului stabilit de Consiliul de administrație al școlii, la secretariatul școlii, corp A, B-dul Eroilor nr. 29 A-31, între orele 09.00 – 13.00 ( Tel. mobil secretariat: 0770710452)

Cererile vor fi analizate în CA, prioritizându-se în funcție de următoarele criterii, ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE, conform prevederilor legale:

-Domiciliul elevului în circumscripția școlii
-Existența fraților în școală
-Părinte / tutore legal angajat al școlii
-Domiciliul în proximitatea corpului B al școlii
-Locul de muncă al părintelui/ tutorelui legal în apropierea școlii

Toate cererile depuse vor fi analizate în Consiliu de administrație în perioada vacanței de vară. În termen de 5 zile de la desfăşurarea CA se va face comunicarea deciziei cu privire la cererea depusă, telefonic sau prin email.

Director,
Prof. Moldovan Simona

Procedură transfer elevi

Procedura definește pașii ce trebuie urmați pentru transferul elevilor, în conformitate cu actele normative în vigoare, în următoarele situații:

  • Transferul elevilor de la o formațiune la alta în cadrul Școlii gimnaziale nr.6 ”Iacob Mureșianu” Brașov;
  • Transferul elevilor de la Școala gimnazială nr.6 ”Iacob Mureșianu” Brașov la alte unități școlare;
  • Transferul elevilor de la alte unități școlare la Școala gimnazială nr.6 ”Iacob Mureșianu” Brașov.

Documentul pote fi vizualizat aici.


  Previous Page

- PAGE 2 OF 8 -

Next Page  

loading
×