Transparența veniturilor salariale – martie 2024

Transparența veniturilor salariale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la 29.03.2024.

Documentul poate fi descărcat de aici.

Înscrierea în clasa pregătitoare (2024-2025)

Înscrierea pentru clasa pregătitoare va avea loc în perioada 11 aprilie – 14 mai 2024.
Părintele/reprezentantul legal poate să facă înscrierea alegând una dintre următoarele variante:
1. la unitatea de învățământ: completează cererea-tip de înscriere și depune documentele doveditoare, prezentând și originalele pentru conformitate, în intervalul orar 8:00-18:00 (luni-joi), 8:00-17:00 (vineri).
2. on-line: – completează cererea de înscriere online pe platforma dedicată (https://inscriere.edu.ro/)
Documentele doveditoare (vezi acte necesare la înscriere) se transmit la unitatea de învățământ pe e-mail (sc6_i_muresianu@yahoo.com) – scanate PDF, nu pozate) sau prin poștă la adresa:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 ”IACOB MUREȘIANU” BRAȘOV, B-dul Eroilor nr. 29 A-31
Pentru validarea înscrierii veți primi pe e-mail fișa de înscriere tipărită din aplicație pentru compararea datelor introduse cu documentele transmise. Dacă datele introduse sunt corecte, se semnează cererea de înscriere și se retrimite pe e-mail – ul școlii.

Acte necesare la înscriere

– cărțile de identitate ale părinților
– certificatul de naștere al copilului
– declarația-tip pe proprie răspundere a părintelui- doar pentru înscrierea online (Anexa 3 din Metodologie)
– recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare eliberată de grădiniță (în cazul în care copilul împlinește 6 ani după 31 august 2024)
– documentul prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului în cazul în care copilul împlinește 6 ani după 31 august 2024 și nu a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate
– sentință de divorț (copie-dacă este cazul, din care să reiasă dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre părinți a fost stabilită locuința minorului). Este necesar acordul scris al ambilor părinți în cazul în care aceștia sunt divorțați și custodia este comună.
Cererea-tip de înscriere va fi generată în urma introducerii datelor în aplicație.


În anul școlar 2024-2025 – Școala Gimnazială nr. 6 ”Iacob Mureșianu”Brașov va organiza 3 clase pregătitoare, cu efective de 22 elevi / clasă, în total 66 elevi.
Școala nu organizează și desfășoară programul ”Școală după școală”.
Ordinea înscrierii nu presupune acordarea unei priorități la admitere.

Criteriile generale de departajare care se aplică în situația în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinții al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, conform art. 10 din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025, sunt următoarele:
a) Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului
b) Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți
c) Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte
d) Existența unui frate / surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă

Străzile arondate școlii noastre sunt:

B-dul 15 Noiembrie nr. 1-14, Nicolae Bălcescu, Hans Benkner, Caraiman, Cetățuia, Diaconu Coresi, Drumul Poienii, Grigoraș Dinicu, Constantin Dobrogeanu Gherea de la 1-56, Dupa Ziduri, Mihai Eminescu, George Enescu (Piață), B-dul Eroilor, Făgetului, Furcii, Emil Gârleanu, Nicolae Iorga, Ștefan Octavian Iosif, Șirul Livezii, Lungă de la 1-60, Spătarul N. Milescu(Alee și stradă), Mureșenilor, Nisipului de Sus, Olarilor, Pieții, Calea Poienii, Politehnicii, Pictor Pop, Piscului, Postăvarului, Republicii, Pieței, Alecu Russo, Mihail Sadoveanu, Sfatului (Piață), Sf. Ioan, Stejerișului, Teatrului (Piață), Ecaterina Varga, Valentin Wagner, Warthe, Michael Weiss, Smârdan, Caraiman, Poiana Brașov, Lisei, Poet Neculiță, Complex Rezidențial Belvedere, Castelului de la 44, Castelului de Sus, Iuliu Maniu de la 1-20.

OM 4019/15 martie 2024 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025, poate fi descărcat DE AICI.

Ziua Porților deschise va fi organizată marți, 09.04.2024, în intervalul orar 14.00-18.00.

Criterii specifice de ocupare a posturilor/catedrelor

CONDIȚII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR SAU CATEDRELOR  VACANTE/REZERVATE ÎN CADRUL ETAPELOR DE MOBILITATE APROBATE DE I.S.J. BRAȘOV:

  1. Calificativ anual în ultimii trei ani ( Foarte bine )

2. Fără sancțiuni disciplinare

3. Inspecție la clasă – notă minim 9 (nouă) – conform anexei 5 din metodologie

4. Interviu minim 40 puncte – conform fișei de evaluare interviu

Fișa de evaluare poate fi descărcată de aici.

Accesul în unitatea școlară

Procedura operațională privind accesul elevilor și a personalului în incinta unității poate fi descărcată de aici.

Procedura operațională privind accesul persoanelor străine în incinta unității poate fi descărcată de aici.

Consultații cu părinții – 2023-2024

Planificarea consultațiilor cu părinții în anul școlar 2023-2024 poate fi descărcată de aici.

Informare

Procedura operațională privind informarea și preluarea din cadrul unității de învățământ de către părinții/reprezentanții legali a elevilor cu probleme de sănătate sau depistați cu probleme medicale acute/urgente în perioada cursurilor școlare poate fi descărcată de aici.

ROF 2023-2024

Regulamentul de organizare și funcționare pentru anul școlar 2023-2024 poate fi descărcat de aici.

Regulamentul conține 11 capitole și anexe, după cum urmează:

CAPITOLUL I – PROGRAMUL ŞCOLAR
CAPITOLUL II – FORMAŢIUNILE DE STUDIU
CAPITOLUL III – CONDUCEREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

CAPITOLUL IV – TIPUL ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE
CAPITOLUL V – PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

CAPITOLUL VI – ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE CADRELOR DIDACTICE

CAPITOLUL VII – PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC

CAPITOLUL VIII – BENEFICIARII PRIMARI ȘI SECUNDARI AI EDUCAŢIEI

CAPITOLUL IX – ŞCOALA ȘI COMUNITATEA. PARTENERIATE/PROTOCOALE ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ȘI ALŢI PARTENERI EDUCAŢIONALI
CAPITOLUL X – EVALUAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

CAPITOLUL XI – DISPOZIŢII FINALE

ANEXE

Transparența veniturilor salariale – septembrie 2023

Transparența veniturilor salariale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la 30.09.2023. Documentul poate fi descărcat de aici.

Organizare concurs post profesor Limba germană

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.6, „Iacob Mureșianu”, Brașov, cu sediul în Brașov,

B-dul. Eroilor, Nr.29A-31, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următorului post didactic:

Limba germană (nivel gimnazial) – post vacant (viabilitate 1 an).

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:

1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 16.10.2023 – 17.10.2023, între orele 9.00-13.00

2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probei de concurs – 18.10.2023

3. Desfășurarea probei scrise – 19.10.2023 – ora 13.00 la sediul Școlii Gimnaziale Nr.6, Iacob Mureșianu, Brașov, B-dul.Eroilor, Nr.29A-31

4. Afișarea rezultatelor – 20.10.2023

5. Depunerea contestațiilor – 23.10.2023 între orele 9.00-13.00

6. Afișarea rezultatelor finale în urma contestațiilor – 24.10.2020

Candidatul la concurs anexează la cererea de înscriere în ordine, următoarele acte doveditoare:

1)Copii de pe actele de studii, foaia matricolă și certificat profesional (ultimul pentru absolvenții liceului pedagogic). Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul şcolar anterior sau în anul şcolar curent vor prezenta copia adeverinței de la instituția de învățământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății/școlii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice;

3) Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);

4) Copia Deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul);

5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

 6) Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul);

7) Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;

8) Avizul medical din care să rezulte că este apt(ă) pentru a preda în învățământ;

9) Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS ESTE CEA PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE.

Concursul se va desfășura conform prevederilor METODOLOGIEI – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024 aprobată prin OM 6218/ 9 nov. 2022, cu modificările și completările ulterioare și conform prevederilor METODOLOGIEI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT aprobată prin OM nr. 4959/02.09.2013 cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR,

Prof. Moldovan Simona

Orar an școlar 2023-2024

Orarele claselor primare și gimnaziale, valabile în anul școlar 2023-2024, pot fi descărcate de aici.


- PAGE 1 OF 14 -

Next Page  

loading
×