Înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

PROGRAM ÎNSCRIERI – CLASA PREGĂTITOARE

Programul de completare și validare a cererilor de înscriere în CLASA PREGĂTITOARE 2021-2022 este:

LUNI, MARȚI, JOI, VINERI:  8.00 – 13.00

MIERCURI: 13.00 – 18.00

Înscrierea se va face la secretariatul unității noastre școlare (etaj I) sau on-line (e-mail: sc6_i_muresianu@yahoo.com), în perioada 29.03. 2021-28.04.2021.

În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitatea de învățământ asigură  programare telefonică la numărul de telefon  0759489801.

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal solicit înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte/tutore legal instituit/ reprezentant legal.

Menționăm că ordinea in care se programează telefonic pentru completare și validare a cererilor tip de inscriere  nu presupune crearea unei liste de preînscriere.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

Părintele depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, dupa caz, în momentul validării acesteia, o fotocopie a actului de identitate propriu, al soțului ( soția ) și o fotocopie a certificatului de naștere al copilului.

Copiile vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, alături de documentele menționate mai sus părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.

Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecatorească definitivă din care rezultă modul in care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.

CRITERIILE GENERALE  DE ÎNSCRIERE  LA CLASA PREGĂTITOARE IN ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022,  CONFORM  METODOLOGIEI

Art. 9  Toti copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție vor fi înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată.

2) Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali și cu prevederile prezentei metodologii.

(3) În sensul prezentei metodologii, numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare și numărul de copii din circumscripție care trebuie înscriși la acel nivel de clasă. De exemplu, dacă în circumscripția școlară a unei unități de învățământ există 40 de copii care trebuie înscriși la clasa pregătitoare, iar școala a primit prin planul de școlarizare 50 de locuri la clasa pregătitoare, numărul de locuri libere este de 10 (50-40).

Art. 10 (1) In situatia  in care intr-o unitate de invatamant numarul cererilor de inscriere primite de la parinti al caror domiciliu se afla in afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale si specifice, stabilite in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare care se aplica in situatia prevazuta la alin. (1) sunt urmatoarele:

  1. a) existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap al copilului
  2. b) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti
  3. c) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte
  4. d) existenta unui frate sau a unei surori inmatriculat/inmatriculata in unitatea de invatamant respective.

Înscrierea in clasa pregătitoare in anul școlar 2021 – 2022 se face conform următoarelor documente: 

Ordin nr. 3473 / 10.03.2021 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere a copiilor in invățământul primar pentru anul școlar 2021 – 2022

Metodologia de inscriere a copiilor in invățământul primar pentru anul școlar 2021 – 2022

Calendarul inscrierii in invățământul primar pentru anul școlar 2021 – 2022

EXTRAS din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

Cap. II Condiții de înscriere în învățământul primar

Art. 5 (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

(2) Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Art. 6 (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

(2) În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa 1 la prezenta Metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

(3) Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Art. 7. – (1) Evaluarea dezvoltării copiilor, menționată la art. 6 alin. (1), se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

(2) Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar, denumită în continuare Comisia județeană / a municipiului București, poate decide organizarea activității de evaluare a dezvoltării copiilor în locații accesibile, pentru a evita deplasarea pe distanțe lungi a copiilor și a părinților acestora.

(3) Părinții copiilor menționați la alin. (1) depun/transmit prin e-mail sau prin poștă, la CJRAE/CMBRAE, cererea-tip în care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare a acestuia, prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta Metodologie.

(4) Perioada de desfășurare a activității de evaluare a dezvoltării copiilor, efectuată de CJRAE/CMBRAE, precum și adresele acestor instituții la care se desfășoară evaluarea sunt afișate la avizierul și pe site-ul unităților de învățământ, CJRAE/CMBRAE și al inspectoratului școlar. Activitatea va fi realizată în intervalul orar 10,00-18,00, în baza unei programări telefonice, astfel încât programul de desfășurare să poată fi adaptat pentru asigurarea tuturor măsurilor de siguranță și sănătate a copiilor și părinților.

(5) Rezultatul evaluării dezvoltării copilului este comunicat în scris, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial.

Cap. V Procedura de înscriere în învățământul primar

 Art.13. (1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțită de documente justificative.

(2) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

(3) În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).

(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

(5) În situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ.

(6) În perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar,  programul de lucru al comisiei în schimburi,  în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-joi), respectiv 8,00 – 17,00 (vineri), pentru a sprijini participarea părinților la procedurile de completare/validare a cererilor-tip de înscriere.

8) În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitățile de învățământ asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinții pot apela este afișat la avizierul unității de învățământ, pe site-ul acesteia.

Anexele la metodologie (modele de cereri) pot fi descărcate de aici.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , ,

loading
×